Vägar


Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening ansvarar för vägarna i stugområdet.

Vår grannförening, Ljungabolets vägsamfällighet, ansvarar för de två vägar som leder till stugområdet från stora vägen.

Vägkarta
Vägar i Ljungabolet

Ljungabolet är tättbebyggt område enligt beslut i Ängelholms kommun:

Samfällighetsföreningen får ett årligt kommunalt bidrag för skötseln av vägarna.

Planerat underhåll 2024

Vägunderhållsplanen som vår styrelse kontinuerligt arbetar med, kommer att delges och beslutas vid det kommande årsmötet.

Utfört underhåll

ÅrÅtgärd
2023Grusning av vägar samt lagning av potthåll i asfalten. Arbete med skador på Hjortstigen på grund av läckande vattenledning.
länk till vägunderhållsplanen för 2023
länk till den kommande verksamhetsberättelsen för 2023 (länken går till ett utkast för verksamhetsberättelsen)
2022Ordinarie underhåll av vägar. Buskröjning längs med björkallén vid Ljungabolsvägen.
länk till vägunderhållsplanen för 2022
länk till den verksamhetsberättelsen för 2022
2021Lagt på ny asfalt på Harstigen och på del av Vallmostigen. Tagit bort farthinder på Herrgårdsvägen vid vattenverket.
2020Lagt på nytt slitlager och salt på grusvägarna.
Spolat dagvattenledningarna.
2019Fiberförläggning.
2018Lagt ny dagvattenledning från Vallmostigen 3 till Rosas stig 4.
2016Saltat grusvägarna.
2015Tagit bort farthinder på Herrgårdsvägen vid Smultronstigen.
Spolat dagvattenledningarna.
2014Nytt slitlager på grusvägarna.
2013Spolat dagvattenledningarna.
2006På de asfalterade vägarna har ny beläggning lagts samt på Harstigen.
2005Vägarna har grusats och skrapats.
2004Vägarna har grusats och skrapats.
2003Asfaltering av Ljungabolsvägen /del/ och Herrgårdsvägen /del/.
1999Omläggning av farthindren.
1994Parkeringsförbud på Vallmostigen (Trafiknämnden i Ängelholms kommun 1994-10-26)
1993Permanentbeläggning av huvudvägarna. Parkeringsplats längs Herrgårdsvägen. Utökat med två farthinder.
1990Småvägarna har belagts med stenmjöl och gångbanegrus.
1988Grusats, hyvlats och pålagts med förslitningslager och dammbindningslager.
1987Grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1986Huvudvägarna har grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1985Huvudvägarna har grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1984Huvudvägarna har grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1983Vägarna har grusats.
1982Vägarna grusades och hyvlades.
1981Vägarna har grusats, hyvlats och dammbindningsmedel pålagts.
1980Vägarna har grusats.