Ansvariga


I Ljungabolet har vi två föreningar som står för förvaltning och trivsel:

Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening (org.nr. 716406-5158)

Samfällighetsföreningen (SFF) förvaltar anläggningssamfälligheter för vägar, allmän plats jämte anläggningssamfällighet för dricksvattensförsörjning. SFF är också ägare av fastigheten Ljungabolet 1:10. Denna omfattar vägar, ängs- och skogsmark runt om stugorna, totalt 12,1 hektar.

I en samfällighetsförening tar man solidariskt ansvar för gemensamhetsanläggningarna. Samverkan mellan grannar kan ge förutsättningar för hållbara lösningar och som bonus uppstår gemenskap och trevnad.

I stan är de boende bortskämda med att kommunen fixar allt arbete med vägar, vatten, avlopp, parker o.s.v. I en samfällighetsförening förväntas alla boende ta ansvar för boendemiljön, även om det ytterst är styrelsen som ansvarar för ekonomin.

Styrelsen för SFF arbetar i enlighet med lagen om förvaltning av samfälligheter.

Samfällighetsföreningens stadgar

Ljungabolets intresseförening (org.nr. 839400-8380)

Målsättningen för intresseföreningen (IF) är att skapa trivsel, trevnad och avkopplande fritidssysselsättning för de boende i stugområdet. IF har under sin verksamhetstid ordnat så att det finns dansbana, fotbollsplan, grillplats vid sjön, badflotte, tennis- och boulebana samt bastu.

Intresseföreningens stadgar

Fördelning av ansvar

Våra föreningar har delat upp ansvaret för skötsel och underhåll enligt denna tabell

Det löpande underhållet följer detta schema

Varför två föreningar?

En samfällighetsförening är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Förvaltningen ska endast avse fastighetens behov av till exempel en utfartsväg. Fastighetsägare kan vara intresserade av att ordna midsommarfirande eller andra fester vilket dock inte ingår i en samfällighetsförenings uppgift.

Ändamålskravet i SFL 18 § innebär att samfällighetsförening inte får bedriva verksamhet som är främmande för dess ändamål. Det finns flera anledningar att göra en snävare ändamålstolkning än för ekonomiska föreningar då deltagandet för samfällighetsföreningar är tvingande och medlemmarna dessutom betalningsskyldiga för alla kostnader föreningen ådrar sig. I rättsfallet RH 47:80 ansåg domstolen att en fest med mat ordnad och bekostad av en samfällighetsförening låg utanför ändamålskravet medan korvgrillning på en städdag ansågs ligga innanför ändamålet då medlemmarna stimulerades att delta i städningen.