Båtbryggor


Det är styrelsen för intresseföreningen som ansvarar för bryggorna.  Kontakta styrelsen om du saknar båtplats.

I Ljungabolet finns tre båtbryggor:

  • Öster om udden:
    • Brygga 1 med 27 båtplatser (nr 1, 3-28).
    • Brygga 2 med 34 båtplatser (nr 29-62).
  • Väster om udden
    • Boende på Rosas stig har en egen brygga med 9 båtplatser.

Bryggorna i/ur sjön

Bryggorna läggs i sjön första lördagen i maj och tas upp sista lördagen i oktober.

Inför bryggupptagning ska alla fjädrar tas bort från bryggan. De som inte är borttagna tas bort och lämnas till skroten.

Sjösättning

I ljungabolet finns två platser där man kan lägga i båtar i sjön, vid båttbrygga 1 och vid ängen/gräsplanen. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra med motordrivet fordon fram till dessa platser. Lagen tillåter enbart körning i terräng i samband med skogsvård. Länsstyrelsen kan utfärda undantag.

Förtöjning

Båtarna ska surras så att de inte slår i bryggan när det blåser – Förtöjning

Både vattennivån i sjön och regnvatten i båten påverkar förtöjningen så tänk på att kontrollera den minst en gång i veckan.

Tips: Ta bort bojen från bojtyngden på vintern annars kommer isen att flytta på den vid islossningen.

Vinterförvaring

När båtarna inte ligger i sjön kan de ligga på båtuppläggningsplatsen i skogen. Platserna i skogen har samma nummer som bryggplatserna. Om du saknar plats kontaktar du styrelsen.
Endast medlemmar i Ljungabolets SFF (delägare i Ljungabolet 1:10) har rätt till en plats på båtuppläggningsplatsen.

Kanoter

Kanoter har en egen ställning för förvaring på båtuppläggningsplatsen.

Övrigt

Det är inte tillåtet att ha sin båt förtöjd vid stranden mer än något dygn. Det regleras av allemansrätten.

Nya bryggor?

Styrelsen för intresseföreningen presenterade på årsmötet 2013 ett förslag på en plan för bryggorna med målet att underlätta skötseln och se till att alla i Ljungabolet som vill ha en båtplats också kan få en.

Förslag (2) till nya bryggor: Förslag till nya båtbryggor

Mötet röstade inte för förslaget utan beslöt i stället att tillsätta en arbetsgrupp för att titta på lösningar för brygga och båtplatser.