Skog & mark


Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får inte slängas i naturen, det är ett brott mot miljöbalken. Läs mer här om varför.

Skogsvårdsplan

Styrelsen för samfällighetsföreningen förvaltar vår gemensamma mark och använder skogsvårdsplanen som underlag när skötselplanen för verksamhetsåret arbetas fram.

Skogsvårdsplanen ska säkerställa att vår skog tillåts utvecklas långsiktigt med ett bibehållet värde och styrelsen ansvarar för att den uppdateras kontinuerligt i samråd med skogskunniga och med beaktande av medlemmarnas intressen.

Efter ändringar i planen behandlas den som en motion på årsmötet. Medlemmarna ges också möjlighet att påverka skogens utformning genom att lämna motion till årsmötet.

Planerad skogsvård

ÅrÅtgärd

Utförd skogsvård

ÅrÅtgärd
2022Gallring med fokus på området väster om ängen vid Orrstigen och längs ledningsgatorna (teleledningarna är borttagna).
2020Gallring runt tennisbanan/boulebanan och vidare ner mot Henninggården.
2018Gallring nedanför Blåbärsstigen, Tuvstigen och Björnbärsstigen.
Gallring i björkdungen nv om Tjäderstigen.
Gallring mellan ”dammen” och bokbacken.
Gallrat i stengärdet längs Herrgårdsvägen och i vägkanten längs Ljungabolsvägen.
Rensning av ”dammen”.
2017 
2016Gallrat sly på udden (för genomsikt).
2015
2014Gallring (Skånetimmer). Lagt ner dränering i diket på ängen vid Orrstigen.
2005Ny spång i skogen.
1997Gallring norr om Tjäderstigen. Gallring och slyröjning av skogsområdet nedanför Blåbärsstigen, Tuvstigen och Björnbärsstigen.
1995Avslag från Länsstyrelsen om att med maskin rensa diken närmast sjön. Höjning av stigen mellan båtbryggorna och spången.
1994Påbörjat upprensning av dikena ner mot sjön.
1993Planterat näckrosor och liljor i dammen.
1991Upprensning av ”dammen”.
1990Gallring (Skåneskog).