Skog & mark


Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får inte slängas i naturen, det är ett brott mot miljöbalken.

Från den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut trädgårdsavfall för återvinning. Läs mer här på kommunens hemsida.

Skogsvårdsplan

Styrelsen för samfällighetsföreningen förvaltar vår gemensamma mark och använder skogsvårdsplanen som underlag när skötselplanen för verksamhetsåret arbetas fram.

Skogsvårdsplanen ska säkerställa att vår skog tillåts utvecklas långsiktigt med ett bibehållet värde och styrelsen ansvarar för att den uppdateras kontinuerligt i samråd med skogskunniga och med beaktande av medlemmarnas intressen.

Efter ändringar i planen behandlas den som en motion på årsmötet. Medlemmarna ges också möjlighet att påverka skogens utformning genom att lämna motion till årsmötet.

Planerad skogsvård 2024

Skogsvårdsplanen, som vår styrelse kontinuerligt arbetar med, kommer att delges och beslutas vid det kommande årsmötet.

Utförd skogsvård

ÅrÅtgärd
2023Vi har noggrant säkerställt området efter vindfällena för att garantera säkerheten och förhindra eventuella skador från nedfallande träd, samtidigt som vi aktivt främjar ungskogens utveckling och slyröjning vid badplatsen.
länk till skogsvårdsplanen för 2023
länk till den kommande verksamhetsberättelsen för 2023 (länken går till ett utkast för verksamhetsberättelsen)
2022Gallring med fokus på området väster om ängen vid Orrstigen och längs ledningsgatorna (teleledningarna är borttagna).
länk till skogsvårdsplanen för 2022
länk till den verksamhetsberättelsen för 2022
2020Gallring runt tennisbanan/boulebanan och vidare ner mot Henninggården.
2018Gallring nedanför Blåbärsstigen, Tuvstigen och Björnbärsstigen.
Gallring i björkdungen nv om Tjäderstigen.
Gallring mellan ”dammen” och bokbacken.
Gallrat i stengärdet längs Herrgårdsvägen och i vägkanten längs Ljungabolsvägen.
Rensning av ”dammen”.
2017 
2016Gallrat sly på udden (för genomsikt).
2015
2014Gallring (Skånetimmer). Lagt ner dränering i diket på ängen vid Orrstigen.
2005Ny spång i skogen.
1997Gallring norr om Tjäderstigen. Gallring och slyröjning av skogsområdet nedanför Blåbärsstigen, Tuvstigen och Björnbärsstigen.
1995Avslag från Länsstyrelsen om att med maskin rensa diken närmast sjön. Höjning av stigen mellan båtbryggorna och spången.
1994Påbörjat upprensning av dikena ner mot sjön.
1993Planterat näckrosor och liljor i dammen.
1991Upprensning av ”dammen”.
1990Gallring (Skåneskog).