Trädgårdsavfall


Släng inte trädgårdsavfall i naturen!

Trädgårdsavfall som slängs i naturen kan bidra till att naturliga växter slås ut och att vissa oönskade arter får en mer gynnsam miljö. Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt är ett brott enligt miljöbalken.

Föreningen äger skogen/marken (Ljungabolet 1:10) runt våra fastigheter men det innebär inte att vi får göra vad vi vill där. Användningen är starkt begränsad av allemansrätten, terrängkörningslagen, miljöbalken och kommunens detaljplan för Ljungabolet.

Hur kan jag ta hand om mitt trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall ska i första hand tas om hand inom den egna tomten. Några alternativ är:

  • Lämna det på återvinningscentralen i Ängelholm. Det går bra att hyra föreningens släp för det.
  • Abonnera på kärl till trädgårdsavfall. I kärlet kan du lägga gräs, mossa, grenar, löv, vissna blad och blommor. Läs mer på NSR.
  • Elda upp det på eldningsplatsen vid sjön.

Vad händer när trädgårdsavfall läggs i naturen?

Trädgårdsavfall påverkar miljön där det slängs. Ofta gynnas näringskrävande arter, som brännässlor och kirskål. De växter som tidigare fanns på platsen kan konkurreras ut.

Träd kan få skador på rötter och stam om trädgårdsavfall läggs i högar vid träden. Svampangrepp kan uppstå, vilket minskar trädens livskraft och ökar risken för stambrott.

Om någon slänger trädgårdsavfall i naturen följer ofta fler efter. Det skapas platser där även andra former av avfall hamnar. Skräpet förfular miljön och i vissa fall tar det lång tid innan det försvinner.

Trädgårdsväxter invaderar

Flera trädgårdsarter har konkurrerat ut våra naturligt förekommande arter. I vissa fall har de varit så aggressiva att de kallas för invasiva arter. Bland dessa finns till exempel jätteloka, parkslide och kanadensiskt gullris. Arbetet med att bekämpa invasiva arter är ofta svårt och tidskrävande.

En främmande art kan vara bärare av sjukdomar som kan spridas till vår natur. Den kan på olika sätt konkurrera ut våra inhemska arter och är därför ett hot mot den biologiska mångfalden. Genom att inte slänga trädgårdsavfall i naturen minskar vi risken för spridning av oönskade växt- och djurarter och sjukdomar.

Länsstyrelsen Skåne har bra information om hur situationen ser ut i Skåne.