Skogsvård


Skogsvårdsplan

Styrelsen för samfällighetsföreningen förvaltar vår gemensamma mark och använder skogsvårdsplanen som underlag när skötselplanen för verksamhetsåret arbetas fram.

Skogsvårdsplanen ska säkerställa att vår skog tillåts utvecklas långsiktigt med ett bibehållet värde och styrelsen ansvarar för att den uppdateras kontinuerligt i samråd med skogskunniga och med beaktande av medlemmarnas intressen.

Efter ändringar i planen behandlas den som en motion på årsmötet. Medlemmarna ges också möjlighet att påverka skogens utformning genom att lämna motion till årsmötet.

Planerad skogsvård

År Åtgärd
2016

Utförd skogsvård

År Åtgärd
2014 Gallring (Skånetimmer)
2005 Ny spång i skogen.
1997 Gallring norr om Tjäderstigen. Gallring och slyröjning av skogsområdet nedanför Blåbärsstigen, Tuvstigen och Björnbärsstigen.
1995 Avslag från Länsstyrelsen om att med maskin rensa diken närmast sjön. Höjning av stigen mellan båtbryggorna och spången.
1994 Påbörjat upprensning av dikena ner mot sjön.
1993 Planterat näckrosor och liljor i dammen.
1991 Upprensning av ”dammen”.
1990 Gallring (Skåneskog).